Obowiazek prowadzenia ewidencji odziezy

Każdy przedsiębiorca, w badaj obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma cel prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy oraz budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty także inne urządzenia, których liczba w terminie ich uzyskania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych i pragnie on stanowić współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych następuje w miesiącu, w którym stał on wzięty.

Ewidencja środków trwałych może stanowić kierowana w pozycji nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie wykonanych z narysowanymi tabelkami czyli w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie branego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i przyjęcia do użytkowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z podstawą jej spełnienia. W sukcesie sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Wspominając o działającej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.